25/05/2010

MessageBox xác nhận để tiếp tục hoặc hủy bỏ

bởi timmuctieu

Câu hỏi đặt ra: Khi bạn nhấn nút, một messagebox hiện ra hỏi bạn tiếp tục hay không? Nếu chọn OK thì thực hiện tiếp công việc, nếu chọn Cancel lập tức hủy bỏ mọi công việc và chờ xác nhận tiếp theo.
DEMO: http://www.mediafire.com/?mwzennnjjjc

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>timmuctieu.wordpress.com - demo messages</title>

</head>
<script language="javascript">
	function xacnhan()
	{
		var str=document.forms.tx1.value;

		var traloi=confirm("Nhận được chuỗi '"+str+"' Bạn có muốn in ra không?");
		if(traloi==true)

		{
			return true;
		}
		else return false;
	}

</script>
<body>

<form name="forms" action="messagesbox.asp" method="post" onsubmit="return xacnhan()">

	<input type="text" name="txt" id="tx1" />
	<input type="submit" value="Write" />

</form>
<%
	Response.Write("Chuỗi nhận được: "&Request("txt"))
%>

</body>
</html>

Giải thích 1 chút: Vấn đề nằm ở câu lệnh onsubmit=”return xacnhan()” , trước khi gửi toàn bộ thông tin của form đến trang sử lý thì sự kiện xacnhan() được gọi. Nếu bạn chọn OK thì hàm xacnhan() sẽ trả về giá trị true và công việc được tiếp tục, ngược lại sẽ hủy thao tác gửi form.

Advertisements
24/05/2010

Multi CheckBox và thủ thuật với ASP

bởi timmuctieu

Làm sao để tạo ra 1 danh sách các checkbox ?
Làm thế nào để thao tác trên danh sách checkbox đó?
Lấy giá trị và điều khiển chúng như thế nào?

Tất cả đều có trong bài thủ thuật với checkbox ngay sau đây:
Trước tiên xem DEMO : http://www.mediafire.com/?mnmlatttjd2

Code:
‘Đoạn script này chuyển tất cả các checkbox về trạng thái checked, được gọi khi nhãn Check All được click.

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function Check(chk)
{
if(document.myform.Check_ctr.checked==true){

for (i = 0; i < chk.length; i++)

chk[i].checked = true ;
}
else{
for (i = 0; i < chk.length; i++)

chk[i].checked = false ;
}
}
</script>

<form name="myform" action="checkbox.asp" method="post">
<input type="checkbox" name="check_list" value="ASP">ASP<br>

<input type="checkbox" name="check_list" value="PHP">PHP<br>
<input type="checkbox" name="check_list" value="JavaScript">JavaScript<br>

<input type="checkbox" name="check_list" value="HTML">HTML<br>
<input type="checkbox" name="check_list" value="MySQL">MySQL<br>

<input type="checkbox" name="Check_ctr" value="yes" onClick="Check(document.myform.check_list)" id="chkall"><b><label for="chkall">Check All</label></b>

<input type="submit" value="Write" />
</form>

Vậy có danh sách checkbox rồi, làm thế nào để biết được cái nào checked cái nào không check?
Bạn để ý không, mỗi 1 checkbox đều có 1 giá trị value, bây giờ ta chỉ cần bắt các giá trị đó vào 1 mảng là có thể biết cái nào được checked. Code ASP như sau:

<%
‘Lưu các giá trị được checked vào mảng arrVals
arrVals = split(Request.Form (“check_list”),,)

‘Duyệt từ đầu tới cuối mảng
for i = 0 to ubound(arrVals)
‘Lệnh sử lý đặt tại đây, ví dụ: đưa ra thông báo các checkbox được checked

Response.Write(arrVals(i)&<br>)
next
%>

Dưới đây là code demo việc kết nối với cơ sở dữ liệu. Bài toán cần giải quyết là tạo ra 1 danh sách tác giả, check vào tác giả muốn xóa rồi thực hiện xóa hàng loạt.
DOWNLOAD: http://www.mediafire.com/?yn2jlzv4dyo

Nhãn: , ,